Výpočet EBITDA

EBITDA se nejlépe počítá z ročního čistého zisku (tuto hodnotu lze získat z Výkazu zisku a ztráty) – Výsledek hospodaření po zdanění. To znamená, že se odečtou všechny položky, které EBITDA nezahrnuje:

Nebo lze využít druhý, v praxi hojně využívaný postup výpočtu EBITDA:

EBITDA marži lze nakonec také vypočítat z EBITDA. Představuje vztah mezi EBITDA a součtem Tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb + Tržeb za prodej zboží.

Hodnota EBITDA umožňuje posoudit výsledek provozních činností společnosti a porovnat ji s ostatními (konkurenčními) firmami.