EBITDA a výpočet

EBITDA je zkratka, která znamená „zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací“. Tento termín popisuje zisk před odečtením úroků, daní a odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Jako ekonomický klíčový údaj tedy EBITDA představuje provozní výkon vyplývající z činnosti společnosti, přičemž jsou zohledněny úrokové náklady, úrokové výnosy a veškeré odpisy.

EBITDA může hrát klíčovou roli pro hodnocení externími organizacemi. Poskytuje informace o ziskovosti činností společnosti, a proto se také používá k hodnocení její důvěryhodnosti. Některé společnosti tuto hodnotu dokonce uměle navyšují, protože manažerům se z této hodnoty počítají roční bonusy.

Hodnota poskytuje dobrý náhled na ziskovost činností společnosti, přičemž vynechává ty položky, které nesouvisí s její hlavní činností.

Jedná se o:

Úrokové náklady a výnosy

Úvěrový úrok je závislý na finanční strategii společnosti a nemusí přímo souviset s její činností.​

Daně

Splatné daně závisí na mnoha různých (často také na vnějších) faktorech a neříkají nic o ziskovosti podnikových procesů.

Odpisy

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku jsou výsledkem investic, které společnost chce nebo musí prořizovat.

EBITDA je tedy ukazatelem stavu výnosů v rámci společnosti. Vzhledem k tomu, že odpisy nejsou zohledňovány, neposkytuje tato hodnota žádné informace o vykazovaném zisku společnosti. Náklady společnosti samozřejmě zahrnují i ​​její odpisy. Na jedné straně její aktiva neustále ztrácí hodnotu a musí být obnovována; na druhé straně každá společnost musí také investovat, aby reagovala na změny ve svém ekonomickém prostředí nebo mohla růst.

EBITDA se nejlépe počítá z ročního čistého zisku (tuto hodnotu lze získat z Výkazu zisku a ztráty) – Výsledek hospodaření po zdanění. To znamená, že se odečtou všechny položky, které EBITDA nezahrnuje:

Nebo lze využít druhý, v praxi hojně využívaný postup výpočtu EBITDA:

EBITDA marži lze nakonec také vypočítat z EBITDA. Představuje vztah mezi EBITDA a součtem Tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb + Tržeb za prodej zboží.

Hodnota EBITDA umožňuje posoudit výsledek provozních činností společnosti a porovnat ji s ostatními (konkurenčními) firmami.